लोक सेवा तयारी « प्रशासन
Logo १४ आश्विन २०७९, शुक्रबार
   

लोक सेवा तयारी


ललित कुमार बस्नेत

२५ चैत्र २०७५, सोमबार


लोक सेवा तयारी

समरुपता 
अघिल्लो दुईवटा पदहरुको सम्बन्धको आधारमा पछिल्लो दुईवटाबीच सम्बन्ध पत्ता लगाउनुपर्ने प्रश्नहरु यस अन्तर्गत राखिन्छ । समरुपता सम्बन्धी प्रश्नको लागि निम्नानुसार सम्बन्धबारे जानकारी राख्न आवश्यक छ :

1.x:2x/3x/4x/5x

eg.5:10::4:? (Ans: 8)

5:15::4:? (Ans:20)

2. x : x2 / x3 / x4

eg.: 2:8::3:? (Ans:  27)

3.x : x2 ± 1/x3 ± 1

e.g. 2 : 5 :: 3: ? (Ans: 10)

or, 5 : 24 :: 6 : ? (Ans: 35)

or, 2 : 7 :: 3 : ? (Ans: 26)

4.x : x2 ± x

eg.2 : 6 :: 3 : ? (Ans: 12)

or, 5 : 20 : : 4 : 10 (Ans: 12)

ध्यानाकर्षण(Attention) : यस्तो प्रश्नमा अघिल्लो दुईवटा बीच सम्बन्धका सम्भावनाहरु धेरै हुने भएकोले विकल्प (attention) पनि आवश्यक देखिन्छ तर यहाँ सिकाई प्रयोजनको लागि विकल्प दिइएको छैन ।

5. x × (x + 1) : (x + 1) × (x + 2)

e.g. 30 : 42 :: 72 : ? (Ans: 90  किनकी 5 × 6 = 30 : 6 × 7 = 42 हुने भएकोले 8 × 9 =72: 9 × 10=90)

6. अंकहरुको गुणनफलको सम्बन्ध भएको , जस्तो :

123 : 6 :: 234 : ? (24किनकी 2 × 3 × 4 = 24)

7. अंकहरुको योगफलको सम्बन्ध भएको, जस्तो :

234 : 9 :: 135 : ? (Ans: = 9 किनकी 1 + 3 + 5 = 9)

8. अंकहरुको स्थान परिवर्तन गरिएको जस्तो :

293:392 :: 471 : ? (Ans: 174)

9.कुनै संख्याको अंकहरुमा क्रिया (Operation) गरिएको जस्तो :

13 : 10 (12 + 32) : : 28 : ? (Ans: 68 किनकी22 + 82 = 68)

Model Practic Questions-Numerical Analog

1. 4:16::?

A. 12:32  B. 14:4                   C.10:22                 D.11:24

2. 5:36::7:?

A. 25      B. 49    C.64                       D. 81

3. 54:72::?   

A. 82:63                 B.63:81                 C.27:82                 D. 75:120

4. 6:18::4:?

A. 8    B.14    C.12         D.2

5. 35 : 7 : : 15 : ?

a) 5 b) 3   c) 11 d) 7

6. 3 : 27 : : 4 : ?

a) 81                     b) 64                  c) 15                   d) 125

7. 50 : 24 : : 36 : ?

a) 19 b) 17 c) 21 d) 22

8. 40 : 22 : : 10 : ?

a) 7 b) 5 c) 4 d) 8

9. 3: 11 : : 7 : ?

(a) 22              (b) 29             (c) 51              (d) 51

10. 324 : 162

(A) 64 : 36      (B) 2 : 1 (C) 22 : 10      (D) 134 : 112

11. 4 : 17 : : 5 : ? 

a) 24 b) 25 c) 26 d) 27

12. 0.2 : 0.002 : : 0.4 : ?

a) 0.04 b) 0.004 c) 0.0004    d) 0.40

13. 1 : 1 : : 25 : ?

a) 26 b) 125 c) 24 d) 16

14. 1 : 2 : : 2 : ?

a) 3 b) 4 c) 6 d) 8

15. 5 : 26 : : 7 : ?

a) 48 b) 49 c) 50 d) 51

16. 531 : 9 : : 684 : ?

a) 18 b) 192 c) 2 d) 248

17. 234 : 24 : : 561 : ?

a) 31 b) 30 c) 35 d) 36

18. 25 : 37 : : 49 : ?

(A) 41             (B) 56             (C) 60             (D) 65

19. 3 :2/3 : : 4 : ?

a)  3/1      b)  1/2   c)  3/4   d)  2

20. 1/2 : 1/10 : : 1/3 : ?

a)   1/12             b) 1/14   c)   1/15         d) 1/16

21. 18 : 27 : : 14 : ? 

a)  21   b) 25      c) 23                 d) 29

22. 343 : 125 : : 125 : ? 

a) 625           b) 125         c) 27    d) 64

23. 42 : 25 : : 64 : ? 

a) 36        b) 35          c) 34           d) 35

24. 400 : 420 : : 100 : ?

a) 120       b) 130        c) 110         d) 220

25. 16 : 37 :: 35 : ?

a) 22      b) 43          c) 53          d) 34

26. 23 : 32 : : 25 : ?

a) 50        b) 52         c) 53         d) 43

27. 53 : 2 : : 97 : ? 

a) 2         b) 3           c) 4          d) 5

28. 5 : 26 : : 4 : ?

a) 17          b) 18        c) 19     d) 20

29. 5 : 24 : : 7 : ? 

a) 47          b) 48          c) 49          d) 50

30. 1 : 0 : : 2 : ?

a) 5                 b) 6            c) 8        d) 9

31. 5 : 120 : : 4 : ?

a) 60        b) 61          c) 62        d) 63

32. 30 : 42 : :72 : ? 

a) 90        b) 91       c) 92          d) 93

33. 5 : 50 : 15 : ?

a) 225        b) 450           c) 550         d) 100

34. 13 : 10 : : 28 : ? 

a) 68           b) 70             c) 72         d) 75

 

Answer with explanation

Question NumberAnswerReason
1c first term + 12
2cx:(x+1)2
3bfirst term + 18
4cfirst term multiplied by 3
5b5x : x
6bx : x3
7bx :x/2-1
8ax :x/2+2
9csquare of first  term +2
10bfirst is double of second term
11cx : x2 + 1
12bx:x/100
13bx2 : x3
14bx : 2x
15cx : x2 + 1
16adigit addition
17bdigit multification
18d x:(x+1)2+1
19x : 2/x
20c1/x:1/5x
21a2x : 3x
22cx3 : (x – 2)3
23ax :x/2+4
24cx : x +√x
25d ab : a2 + b2
26bdigit उल्टाउने
 27a5 – 3 h:t} 9 – 7 = 2
28a x : x2 + 1
29bx : x2 – 1
30b x : x3 – x
31a x : x3 – x
32a x × x + 1 : (x + 1) (x + 2)
33b x : x2 × 2
34a12 + 32 = 10 h:t} 22 + 82 = 68

 

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस